Általános Szerződési Feltételek

Official Merchandising tevékenységre vonatkozóan

Jelen dokumentum tartalmazza a Brand Guide Kft. (Székhely: 1044 Budapest, Váci út 83.;
Cégjegyzékszám: 01-09-337114; Adószám: 26654582-2-41: mint szolgáltatást nyújtó személy a
továbbiakban Szolgáltató által ügyfelei számára nyújtott Official Merchandising tevékenységére
vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket.
Jelen ÁSZF tárgya ezért annak szabályozása, hogy Szolgáltató milyen feltételekkel és módon valósítja
meg ügyfelei (a továbbiakban: Megrendelő) merchandise termékeinek (továbbiakban: Termékek)
tervezését, gyártását és értékesítését.
Jelen ÁSZF együtt alkalmazandó a Felek között létrejött Egyedi Feltételek rendelkezéseivel.

1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó közös feltételek
1.1. Szolgáltató jogai és kötelezettségei
A Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató feladata a Felek által meghatározott egyedi feltételek
szerint a Termékek tervezése, gyártása és értékesítése valamint egyéb adminisztratív feladatok
ellátása.
A Szolgáltató a feladatait az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, első osztályú
minőségben, azaz hiány- és hibamentesen köteles teljesíteni. Az elkészült Terméknek meg kell
felelnie a magyar jogszabályokban, a magyar és az európai uniós szabványokban, általánosan
elfogadott szakmai előírásokban foglaltaknak.
Szolgáltató jogosult a szolgáltatása nyújtásért szolgáltatási díj és/vagy jutalék felszámítására.
Felek a szolgáltatási díj és/vagy jutalék mértékét az Egyedi Feltételekben határozzák meg.
1.2. Megrendelő jogai és kötelezettségei
A Megrendelő a szerződés teljesítésében folyamatosan köteles együttműködni a Szolgáltatóval, ennek
keretében elsődlegesen biztosítja a Szolgáltató számára azon információkat, amelyek a Szolgáltató
teljesítéséhez szükségesek. A Megrendelő a Szolgáltató konzultációs felhívásának köteles eleget tenni
3 munkanapon belül.
A Megrendelő együttműködési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén jelentkező és
igazolhatóan emiatt keletkezett többletköltségeket a Megrendelő viseli. A Szolgáltató köteles az ilyen
okokból származó és másképp át nem hidalható határidő-módosítási igényét annak felmerülésekor
jelezni, és kérni annak írásos rögzítését.
Megrendelő köteles a szolgáltatásért az Egyedi Feltételekben meghatározott szolgáltatási díjat és/vagy
jutalékot megfizetni.
1.3. Mindkét felet terhelő jogok és kötelezettségek
A Felek kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a munka ütemezés szerinti
végzését akadályozza.
A munkák pontos és hiánytalan elvégzése érdekében a Felek közvetlen munkakapcsolatot tartanak
fenn, és amennyiben bármely okból kifolyólag az együttműködés során tett intézkedéseket olyan
jelentőségűnek tartják, amely jelen szerződés sorsára kihatással lehet, úgy ezeket írásba foglalják.
A Felek kötelesek együttműködni a szerződés teljesítése során és érdekében, és minden
rendelkezésükre álló eszközzel kötelesek hozzájárulni a szerződés teljesítéséhez.
1.4. Elszámolási kérdések
Szolgáltató jogosult a teljesített szolgáltatásokért cserébe számlát kiállítani Megrendelő számára.
Amennyiben az lehetséges a Felek teljesítésigazolással rögzítik a teljesítés dátumát és körülményeit.
Amennyiben Megrendelő a teljesítésigazolást nem írja alá, Szolgáltató részéről ez a teljesítést és a
számla kiállítását nem akadályozza meg.
Adminisztratív feladatkörök ellátása esetén Szolgáltató óradíj alapú elszámolás ellenében teljesíti
feladatait, melyről egy összegű számlát állít ki a munkafolyamat lezárásakor. Az adminisztratív
jellegű tevékenységek egységes óradíja nettó 6 500 Forint / megkezdett óra, mely összeg egyedi
megállapodás szerint, a munkafolyamat megkezdését megelőzően módosulhat.
A számlák fizetési határideje nem haladja meg a 15 napot.

2. Termékek tervezésére vonatkozó speciális rendelkezések
2.1. A tevékenység meghatározása
Felek merchandise termék tervezéseként határozzák meg Szolgáltató azon tevékenységét, amely
során:
– a Megrendelő egyéni igényei és céljai, tevékenysége és a Szolgáltató üzleti, marketing és
grafikai tapasztalatai alapján, a művészi szabadság figyelembevételével kialakítják a
Megrendelő hivatalos merchandise termékeinek design elemeit, megjelenési formáit és
– meghatározzák a mindkét Fél által elfogadott design elemek megjelenítésére szolgáló
reklámtárgyak körét és kialakítják a merchandise termékek (a továbbiakban: Termék)
portfólióját.
Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítését követően Szolgáltató által tervezett termékek
minősülnek a Megrendelő hivatalos merchandise Termékeinek, más reklámtárgyak esetében ez az
elnevezés nem használható, ide nem értve a már ilyen megjelöléssel más által legyártott és forgalomba
került termékek körét.
2.2 Szolgáltató jogai és kötelezettségei
A Szolgáltató egy termék egy változatának elkészítéséhez kapcsolódóan legfeljebb kettő Tervet
köteles a Megrendelő elé terjeszteni. Amennyiben a beadott Tervek között nincs a Megrendelő
számára elfogadható, úgy egy további Tervet kérhet a Szolgáltatótól. Amennyiben a Megrendelő a
benyújtott Tervek közül nem talál számára elfogadhatót, a Szolgáltató további díj ellenében készít
továbbiakat. Szolgáltató szabadon határozza meg, hogy milyen reklámtárgyakat és design elemeket
alkalmaz.
A Szolgáltató a Tervekben, azok részeként jogosult a saját logóját, vagy szabad belátása szerint
bármilyen mintát, logót, feliratot elhelyezni.
A Szolgáltató a saját székhelyén teljesít. Felek megállapodnak, hogy a teljesített szolgáltatásról
teljesítésigazolást állítanak ki.
Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Szolgáltató köteles őt erre
figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Szolgáltató a
szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára
elláthatja. A Szolgáltató köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály
vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
A Szolgáltató köteles a meghatározott teljesítési határidőben, pontosan nyújtani a szerződésben
meghatározott szolgáltatást.
A Szolgáltató alvállalkozók igénybevételére jogosult, akiknek tevékenységéért sajátjaként felel. A
közreműködők igénybevételével kapcsolatos költségek Szolgáltatót terhelik.
2.3 Megrendelő jogai és kötelezettségei
A Megrendelő köteles elektronikus formátumban a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani a Tervek
elkészítéséhez szükséges, rendelkezésére álló arculati elemeit, logóit, vagy egyéb grafikai mintákat (a
továbbiakban együtt: Arculati elemek).
Megrendelő ingyenes, a többszörözés, másolatkészítés és átdolgozás jogát is magában foglaló
felhasználási jogot enged Szolgáltató számára az Arculati elemeken. A felhasználási jog időben a
Felek közötti szerződés időtartamáig terjed, célja a szolgáltatás teljesítése.
Szolgáltató nem köteles az Arculati elemek felhasználására, azokat a művészi szabadság alapján
szabadon felhasználhatja, módosíthatja, vagy használatukat mellőzheti.
A Megrendelő együttműködési – így különösen adatszolgáltatási, jóváhagyási – kötelezettségének
késedelmes teljesítése esetén jelentkező és igazolhatóan emiatt keletkezett többletköltségeket a
Megrendelő viseli. A Szolgáltató köteles az ilyen okokból származó és másképp át nem hidalható
határidő-módosítási igényét annak felmerülésekor azonnal jelezni, és kérni annak írásos rögzítését.
Egyedi díjszabás alapján a Megrendelő jogosult a tervezési szolgáltatást önállóan igénybe venni, azt a
gyártási és/vagy értékesítési szolgáltatással igénybe véve a tervezési szolgáltatási díj
terméktípusonként minimum gyártási mennyiségek megrendelése esetén a gyártási díjban
kompenzálható.
A tervezési szolgáltatási díjak a Tervek átadásától számítva 30 napig érvényesek, megrendelés
hiányában 30 nap elteltével a tervezési szolgáltatási díj kiszámlázásra kerül a Szolgáltató által.
2.4 Szerzői és felhasználási jog
A Szolgáltató által készített végleges, illetve a tervezési folyamat bármely szakaszában bemutatott
Tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak, a szerzői jogról szóló törvény szerinti reklámozási célra
megrendelt műnek minősülnek, ezek szerzői jogosultja kizárólag a Szolgáltató.
Szolgáltató, az egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a Tervekre vonatkozóan csak a
megtekintés jogát, valamint a megtekintéshez szükséges másolás jogát biztosítja felhasználási jogként.
Felek megállapodnak, hogy az Arculati elemek módosításával létrejövő új mű származékos műnek
minősül, amely önálló szerzői jogilag védett alkotás, amelynek jogosultja a Szolgáltató.
A Felek megállapodnak, hogy a tervek kizárólag azzal a céllal kerülhetnek felhasználásra, hogy a
Szolgáltató később azok alapján legyártsa a termékeket és értékesítse azokat. Az elkészített tervek
bármilyen egyéb célból történő felhasználása kizárólag a Felek írásba foglalt, egybehangzó
megállapodásával lehetséges.
A Felek megállapodnak, hogy amennyiben valamelyikük önállóan kívánja hasznosítani a Tervek
valamelyikét, akkor erre vonatkozóan külön megállapodást kötnek.
A Felek rögzítik, hogy a szolgáltatási díj meghatározása során kifejezetten figyelembe vették azt,
hogy a jelen szerződés alapján elkészített tervek felhasználási joga jelen pont szerint korlátozott.

3. Termékek gyártására vonatkozó rendelkezések
3.1 Tevékenység meghatározása
Felek a Termék legyártásaként határozzák meg azt a tevékenységet, amely során a Szolgáltató által
tervezett, vagy a Megrendelő által más által terveztetett Termék gyártását Szolgáltató üzleti partnerei
közreműködésével elkészíti.
3.2 Szolgáltató jogai és kötelezettségei
Szolgáltató köteles:
– mindent megtenni, hogy a Termékek az Egyedi Feltételekben meghatározott időben
elkészüljenek,
– amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy az Egyedi Feltételekben írt határidőben a Termékek
nem készülnek el, köteles erről tájékoztatni a Megrendelőt haladéktalanul, ilyen esetben a
Felek közös megállapodásukkal módosítják a határidőt.
Amennyiben a Terméket nem Szolgáltató tervezi, Szolgáltató csak olyan Termék gyártását vállalja,
amely megítélése szerint megfelel a vonatkozó biztonsági és minőségi előírásoknak.
Szolgáltató csak olyan Termék gyártását köteles biztosítani, amely terméktípus esetében a gyártásban
közreműködő partnerrel rendelkezik.
Mintadarab gyártás esetén a Szolgáltató garantálja, hogy az elfogadott grafikai anyag alapján gyárt,
aminek arányaiban nem történhet változás. Mintadarab gyártás egyedi díjszabás alapján, a
Megrendelő részéről felmerülő igény esetén történik, melyet Megrendelő írásban köteles jelezni a
Szolgáltató felé.
A mintadarab gyártási költsége az együttműködéstől elálló felet terheli.
3.3 Megrendelő jogai és kötelezettségei
Megrendelő köteles a gyártással kapcsolatban a Megrendelőlapon meghatározott mértékű előleget
fizetni Szolgáltató számára.
Amennyiben a szerződés alapján készült Termékeket a Felek a 12 hónap lejárta előtt maradéktalanul
értékesítik, a Felek közös megegyezéssel korlátlan alkalommal dönthetnek a Termékek
utángyártásáról.
3.4 Tulajdonjogi és kárveszély viselése
A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Termékek értékesítését a Szolgáltató végzi, a termékeket
a gyártást követően a Szolgáltató által kijelölt raktárában tárolja (továbbiakban: Raktár). A Raktárban
elhelyezett Termékekről a Szolgáltató pontos nyilvántartást vezet az alábbi tartalommal (Termék
megnevezése, Termék mérete és mennyisége).
A Termékek gyártásával, majd a gyártást követően a szállítással és raktározással kapcsolatos
kárveszélyt Szolgáltató viseli. A raktározás és szállítás közvetített szolgáltatásként történő
értékesítésekor az ezen szolgáltatásokra vonatkozó kárveszély és kártérítési kérdésekben a közvetített
szolgáltató mindenkori ÁSZF dokumentuma az irányadó.
A termékek átadás-átvételét követően a Megrendelőnek lehetősége van a termékek gyártása során
felmerülő esetleges termékhibákat 48 órán belül jelezni Szolgáltató felé.
A 48 óra eltelte után felmerülő reklamáció esetén a termékekre vonatkozó mindenkori jogszabály
szerint meghatározott feltételek érvényesek.
4. Termékek értékesítésére vonatkozó rendelkezések
4.1 Tevékenység meghatározása
Felek a Termék értékesítéseként határozzák meg azt a tevékenységet, amely során a Termékeket
Szolgáltató saját nevében értékesíti mind a két Fél anyagi haszonszerzése érdekében.
Felek megállapodnak, hogy a Termékek értékesítését az alábbi módon végzik:
– a Szolgáltató által üzemeltetett www.mybrand.hu (továbbiakban: Weboldal) weboldalon, a
Megrendelő részére létrehozott aloldalon keresztül, valamint,
– a Szolgáltató jogosult a Termékeket a Felek által közösen meghatározott eladási áron
megvásárolni és ezt követően szabadon értékesíteni.
A Termék végső eladási árát a Felek közösen határozzák meg, melyből az Egyedi Feltételekben
szereplő részesedés illeti meg a Megrendelőt.
Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti tevékenység nem minősül az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatásokról szóló törvény szerinti online piactér szolgáltatásnak.
A tervezett rendszer karbantartás okozta szolgáltatás kiesésről Szolgáltató köteles a Megrendelőt 3
munkanappal megelőzően tájékoztatni.
Szolgáltató köteles az esetleg felmerülő rendszer hibákat legjobb tudása szerint a legrövidebb
határidőn belül elhárítani.
Szolgáltató az értékesítési tevékenységet a Termék tervezés és/vagy gyártás szolgáltatással együtt
nyújtja, önálló igénybevételt nem tesz lehetővé.
4.2 Szolgáltató jogai és kötelezettségei
A Szolgáltató az értékesítést saját felelősségére az értékesítésre kijelölt Weboldalon feltüntetett
mindenkori ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően valósítja meg, ideértve a Termék raktározását,
elektronikus értékesítését, fogyasztói panaszok, elállások és garanciális panaszok kezelését.
A Termék értékesítése során a Szolgáltató teljes önállósággal jár el. A Felek közötti elszámolás alapját
a Szolgáltató kimutatása képezi, melyhez a Megrendelő is közvetlenül hozzáférhet a Weboldalon.
A Szolgáltató a Weboldalon saját aloldalt hoz létre a Megrendelő részére, ahol a Termékek
értékesítését végzi. A weboldal ÁSZF-jében írtak szerint a Megrendelőt az alábbi szolgáltatásokra
jogosult:
● Saját admin felület, ahol a Termékek értékesítésével és a készlettel kapcsolatos részletes
információkhoz férhet hozzá.
● A Szolgáltató végzi a Termékek feltöltését, a részletes leírások elkészítését, a termékleírások
módosítását.
Szolgáltató nem biztosít kizárólagosságot Megrendelő számára. Szolgáltató jogosult önállóan
meghatározni az értékesítésre, reklámra szánt termékek körét, a reklámozás módját.
4.3 Megrendelő jogai és kötelezettségei
A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a szerződés fennállása (hatálya) alatt nem jogosult a
jelen szerződés körébe eső tevékenységre, valamint egyéb rajongói, reklám, promóciós termékek
gyártására, tervezésére, készítésére vagy forgalmazására vonatkozó szerződést kötni harmadik féllel.
Megrendelő ezen kötelezettség alól kizárólag a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulásával
mentesülhet.
A Felek megállapodnak, hogy a szerződés fennállása (hatálya) alatt a Megrendelő kizárólag a
Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulásával jogosult harmadik személlyel közös rajongói, reklám,
promóciós terméket (co-branding; co-brandelt termék) létrehozni.
Megrendelő köteles a szolgáltatásért cserébe szolgáltatási díjat valamint forgalomarányos jutalékot
fizetni Szolgáltató számára, melyek mértéke az Egyedi Feltételekben kerülnek meghatározásra.
Közvetített szolgáltatás igénybevétele esetén (ideértve, de nem kizárólag a raktározásra, szállításra és
helyszíni értékesítésre vonatkozóan) a Szolgáltató a díjakat többlet költség nélkül, a közvetített
szolgáltatás bekerülési költségén, a havi elszámolás keretein belül a forgalomból történő
kompenzálással számolja fel Megrendelő felé. Amennyiben a közvetített szolgáltatás a forgalom
értékét meghaladja, Szolgáltató jogosult számla kiállításra a költségek elszámolása érdekében.
4.4 Social media és egyéb megjelenések az együttműködésre vonatkozóan
A Megrendelő köteles a Facebook, Instagram és TikTok rajongói oldalán a Szolgáltató részére
adminisztrátori hozzáférést engedélyezni abból a célból, hogy a Szolgáltató előzetesen egyeztetett
posztokat helyezzen el a Megrendelő Webshopjára irányuló linkkel.
A Megrendelő köteles a Facebook, Instagram és TikTok rajongói oldalának leírásában (bio) a saját
Webshopjának linkjét elhelyezni, valamint a Youtube csatornáján megosztott tartalmak leírásában is
köteles azt szerepeltetni.
A Megrendelő köteles a Szolgáltatóval előzetesen egyeztetett ruházatban megjelenni, illetve a
Szolgáltatóval egyeztetett kiegészítőket viselni legalább havi egy alkalommal koncerten, TV-s
megjelenésen, valamint ezen felül nagyobb rendezvényeken évente legalább 4 alkalommal.
A Megrendelő köteles évente legalább 2 előzetesen egyeztetett időpontban részt venni a Megrendelő
által szervezett rendezvényen legalább [ 2 ] óra időtartamban.
A szerződés aláírásával a Megrendelő korlátlan hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltató a saját
marketing és promóciós anyagain a Megrendelő fényképeit, logóját felhasználhassa, azokat saját
belátása szerint módosítsa, más Megrendelőekkel közös anyagokon megjelenítse.
Amennyiben a szerződés alapján legyártatott termékeket a szerződés megkötésétől számított 12
hónapon belül a Felek maradéktalanul nem értékesítik, és a Megrendelő a 12 hónap lejártát követően
nem kívánja a Weboldalon nyújtott 6.5. pont szerinti szolgáltatásokat a továbbiakban igénybe venni,
ezt köteles írásban jelezni a Szolgáltató részére. Ilyen esetben az alábbi jogok illetik meg:
Jogosult a megmaradt Termékeket a Felek által közösen meghatározott eladási áron megvásárolni a 12
hónap lejártát követő 30 napig.
A Szolgáltató a Weboldalon keresztül tovább értékesíti a megmaradt Termékeket, mely értékesítések
után a Megrendelőt megilleti az Egyedi Feltételekben meghatározott jutalék.
Amennyiben a Megrendelő a Termék reklámozását végzi, vállalja a felelősséget, hogy az általa
közzétett tartalom, és a közzététel módjai megfelelnek a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseivel és Gazdasági
Versenyhivatal által megfogalmazott alábbi követelményeknek, amely szerint:
A Megrendelőnek:
– a fennálló üzleti kapcsolattal, közvetlen gazdasági érdekeltséggel összefüggésben jól
észlelhetően és hangsúlyosan, szembetűnően és egyszerűen, egyértelműen és közérthetően
szükséges feltüntetnie, hogy a közzétett tartalom fizetett, támogatott tartalom és/vagy annak
közzétételéért ellenszolgáltatásban (ideértve a termék átadását is) részesült;
– a hirdetővel szemben fennálló bármilyen jellegű üzleti kapcsolata, együttműködési formája
legyen egyértelműen, átláthatóan és pontosan azonosítható;
– valós, tisztességes, hiteles képet kell közvetítenie a termékről vagy szolgáltatásról.
Tartalommal kapcsolatos elvárások:
– A tartalom legyen egyszerű, jól értelmezhető a fogyasztók számára.
– Lehetőség szerint a fogyasztók azonos platformon, az üzleti kapcsolat azonos megjelölésével
találkozzanak.
– Az üzleti kapcsolat megjelölését hangsúlyosan, jól észlelhetően, olvashatóan és érthetően kell
elhelyezni.
– Jól érzékelhetőek legyenek a szöveges részek, azaz hosszabb tartalomnál a jelölés a
fogyasztók számára keresés vagy egyéb fogyasztói aktivitás nélkül – az esetleges
továbbkattintási lehetőséget megelőzően – egyértelműen láthatóvá váljon.
– Az üzleti kapcsolat megjelölése az érintett tartalomhoz közvetlenül kapcsolódóan legyen
feltüntetve (pl. a bemutatkozó, névjegy, impresszum részekben tovább segítheti a fogyasztók
megfelelő tájékozottságát).
– Figyelemmel a közösségi média felületek közötti különbözőségekre az adott tartalom
megjelenési helyének jellemzőire is tekintettel kell lenni. Ugyanis az egyes felületek
különböző technikai megoldásokat kínálnak a megjelölések közzétételére, ilyen pl. a
Facebook oldalon a „branded content tag” a márkához kapcsolódó tartalom megjelölésére
hivatott hirdetési eszköz, amely automatikusan feltünteti a szponzor személyét és a poszt
támogatott jellegét.
– Amikor főként képi elemek, rövid szöveges tartalmak és címkézés (azaz a # hashtag jel)
használtak az adott közösségi média felületen (pl. Instagram), önmagában is megfelelő
lehet a „#Reklám”, „#Hirdetés”, „#Fizetett tartalom”, esetlegesen a népszerűsített
termékhez/szolgáltatáshoz kapcsolódó vállalkozás nevének és kereskedelmi
védjegyének/logójának megjelenítése, továbbá, amennyiben ilyen típusú
együttműködésről van szó, akkor a „#Szponzorált tartalom” jelölés. Ha azonban az adott
felületen főként szöveges tartalmak jellemzőek (pl. Facebook), abban az esetben a #−ek
alkalmazása opcionális a fentiekben megfogalmazott követelmények mellett. Fontos,
hogy a szponzorált jellegre utaló #−ek az első helyen legyenek olvashatóak a további
#−ekkel jelölt címkék előtt.
– Az adott tartalom megjelenítéskor nem szükséges, hogy a Megrendelő pontos
cégnyilvántartásba bejegyzett cégneve megjelenjen, ugyanakkor elvárt a márkanév
feltüntetése, amelyet a védjegy megjelenítése is támogathat, ezzel megkönnyítve a
tájékozódást a piaci szereplők között.
– Alapvetően az ellentételezésre, a reklámjellegre utaló szöveges megjelölések (például
„Reklám”, „Hirdetés”, valamint ha az együttműködés jellegéből ez fakad, akkor „…
támogatta”, „Szponzorált tartalom”) a megfelelőek.
4.5 Elszámolási feltételek
A Felek megállapodnak, hogy az értékesítések kapcsán akként számolnak el, hogy a Szolgáltató
minden hónap 15. napjáig tételes elszámolást küld az értékesített termékekről, valamint az
értékesítések után a Szolgáltatót megillető jutalék összegéről és a közvetített szolgáltatások
költségéről. Az elszámolást követően a Megrendelő a jutalékkal, szolgáltatási díjjal és közvetített
szolgáltatások költségével csökkentett forgalomról 15 napos fizetési határidővel jogosult számlát
kiállítani a Szolgáltató részére.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy 3 darab Megrendelő által kiegyenlítetlen havidíj számla esetén a
Szolgáltató a Megállapodásban szereplő fennmaradó havidíjról egy összegben állít ki számlát a
Megrendelő részére, 15 napos fizetési határidővel.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy 3 általa kiegyenlítetlen számla esetén Szolgáltató a fennálló
tartozást 3. félnek adhatja át (például kintlévőség kezelő), mely esetben az emiatt felmerülő összes
további költség is a Megrendelőt terheli.

5. Felek felelőssége az egyes szolgáltatásokért
5.1 Szolgáltató felelőssége
Szolgáltató azért vállal felelősséget, hogy a szerződés szerinti szolgáltatásokat legjobb szakmai tudása
és az általában elvárható minőségben nyújtja.
A Szolgáltató a rendelkezésére álló logisztikai szolgáltatásokat (beleértve a szállítási és raktározási
megoldásokat) alkalmazza a webshopon történő megrendelések kiszolgálásához.
A Szolgáltató számlanyújtási kötelezettséget vállal a webshopon történő megrendelések esetében a
vásárlók felé.
Szolgáltató nem vállal felelősséget:
– azért, hogy a Megrendelő hírneve, megítélése a szolgáltatások nyújtásának
következményeként megváltozik,
– a tervezési tevékenységgel kapcsolatban azért, hogy a tervek a Megrendelő egyedi igényeinek
és szubjektív szépérzékének teljes mértékben megfelelnek,
– az értékesítési tevékenységgel kapcsolatban:
o azért ha az értékesítési tevékenység azért nem sikeres, mert a Megrendelő megítélése
bármely okból negatív irányba megváltozott
5.2 Megrendelő felelőssége
Kizárólag Megrendelő felelőssége, hogy az általa a szolgáltatások nyújtásához biztosított Arculati
elemek, művésznevek és együttes nevek használatára jogosult, valamint azokkal kapcsolatban
jogosult a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatások megrendelésére.
Amennyiben szerzői jogi, vagy névviselési jogi jogvita merül fel és a jogvitában hozott bírósági
döntés értelmében a Szolgáltató által gyártott Termékek jogsértőnek minősülnek, az ebből fakadó kárt
teljes mértékben köteles megtéríteni a Megrendelő.
5.3 Reklámadó fizetési kötelezettségek
Felek megállapítják, hogy amennyiben:
– saját tulajdonú weboldalukon,
– általuk fenntartott Facebook, YouTube, TikTok és Instagram oldalakon,
– hírlevelében,
– bármely az általuk felügyelt internetes felületen,
keresztül népszerűsítik a másik Felet, vagy a Terméket, akkor a reklámadóról szóló 2014. évi XXII.
törvény rendelkezései alapján a reklámfelülettel rendelkezni jogosult személynek és ez alapján
reklámadó fizetésre kötelezett személynek minősül egymás felé.
Ugyanakkor Felek tájékoztatják egymást, hogy a törvény 3. § (3) bekezdése alapján mentesek az
adófizetési kötelezettség alól, illetve mentesnek fognak minősülni az 5/A. §-ban meghatározott
határidő lejártát követően is.

6. A szerződés megszűnése
A Szerződés határozatlan időre jön létre a Felek között, mely módosulhat az Egyedi Feltételekben
foglaltak szerint.
Tekintettel a szerződés tárgyára és a szolgáltatás jellegére, a Felek megállapodnak, hogy jelen
szerződést rendes felmondással egyik fél sem jogosult felmondani.
Jelen Szerződés megszűnik, ha
– a Felek közös megegyezése által,
– az arra jogosult rendkívüli felmondásával, vagy
– a szerződő Felekkel szembeni felszámolási vagy végelszámolási eljárás megindításával, vagy
ettől függetlenül más jogutód nélküli megszűnésével.
A Szolgáltató a jelen Szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondhatja különösen:
– ha a Megrendelő az együttműködési kötelezettségének a Szolgáltató felszólításában megjelölt,
legalább 3 napos póthatáridőben sem tesz eleget;
– ha a Megrendelő fizetési kötelezettségének a határidő lejártát követő Szolgáltatói
felszólításában megjelölt, legalább 3 napos póthatáridőben sem tesz eleget;
– ha a Megrendelő magatartása, tevékenysége sérti a Szolgáltató jóhírnevét, vagy tevékenysége
ellehetetleníti, vagy nagymértékben megnehezíti a Termékek értékesítését.
A Megrendelő a jelen Szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondhatja különösen:
– ha a Szolgáltató az együttműködési kötelezettségének a Megrendelő felszólításában megjelölt,
legalább 5 napos póthatáridőben sem tesz eleget;
– a teljesítési határidőt követő legalább 15 napos póthatáridőben sem teljesíti a feladatait.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő a szerződést jogellenesen szünteti meg, vagy a
Szolgáltató jogszerűen alkalmaz rendkívüli felmondást vele szemben, a Megrendelő köteles a
Szolgáltató költségeinek 100%-át megtéríteni.
A jelen Szerződés megszüntetésével kapcsolatban tett bármely jognyilatkozat, üzenet, értesítés
kizárólag írásban, ajánlott vagy ajánlott tértivevényes küldemény formájában érvényes.
Termék értékesítésére irányuló szerződés esetén, tekintettel a szerződés tárgyára, és a szolgáltatás
jellegére, a Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést rendes felmondással bármelyik fél csak akkor
jogosult megszüntetni, ha valamennyi Termék értékesítésre került és nem döntenek a felek
utángyártásról.

7. Vegyes rendelkezések
7.1 Értesítések, kapcsolattartás
A Felek kijelentik és szavatolják, hogy:
– a magyar jog szerint törvényesen alapított és bejegyzett jogi, illetve jog-, és cselekvőképes
magyar állampolgár természetes személyek,
– a jelen Szerződés aláírására és teljesítésére teljes jogkörrel rendelkeznek és nincs tudomásuk
olyan tényről vagy körülményről, amely a szerződés érvényességét vagy hatályát részben
vagy egészben érinthetné,
– felszámolási, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt nem állnak, és
– rendelkeznek a szerződés teljesítéséhez szükséges, illetve jogszabályban meghatározott
szaktudással, tárgyi, személyi, működési és egyéb feltételekkel, jogosultságokkal, továbbá
mindezeket a szerződés időtartama alatt folyamatosan biztosítani fogják.
A Felek képviseletében eljáró személyek nyilatkoznak, hogy a jelen Szerződés aláírására a szükséges
felhatalmazással, képviseleti joggal rendelkeznek.
Felek kötelesek a képviselők személyében bekövetkezett bármely változást 8 napon belül írásban
közölni a másik Féllel.
Az írásbeli értesítéseket közöltnek kell tekinteni, ha azt a kapcsolattartó személyeknek bizonyíthatóan
átadták vagy kézbesítették, vagy ha ez nem lehetséges, a címzett cégbíróságon bejelentett székhelyére
ajánlott levélként feladták, a postára adást követő 10. napon akkor is, ha a címzett székhelyéről
„Címzett ismeretlen” vagy „Nem kereste” értesítéssel jön vissza a küldemény.
7.2 Titoktartás
Megrendelő és munkavállalói, alvállalkozói, képviselői és további Szolgáltatói, valamint Szolgáltató,
annak munkavállalói időről időre közvetlenül vagy közvetve hozzáférhetnek olyan információhoz
vagy kaphatnak olyan információt („fogadó fél”), amelyet a másik fél („feltáró fél”) bizalmasnak vagy
titkosnak minősít a saját maga vagy fogyasztói vagy más harmadik felek vonatkozásában („Bizalmas
Információk”). A fogadó fél köteles minden Bizalmas Információt szigorúan bizalmasan kezelni, és
nem jogosult azokat feltárni vagy hozzáférhetővé tenni olyan személyek számára, akik nem részes
felek a szerződésben, továbbá szigorúan a jelen Szerződés teljesítésével összefüggő célokon kívül
másra felhasználni. A fogadó fél a Bizalmas Információt munkavállalói és képviselői részére
kizárólag a szükséges mértékben tárhatja fel, miután kioktatta őket az információk bizalmas voltáról
és az őket terhelő, itt rögzített kötelezettségekről. A fogadó fél ezen kötelezettségek munkavállalói és
képviselő által történt bármilyen megsértéséért felelősséggel tartozik. A fogadó fél köteles legalább a
saját bizalmas információira irányadó biztonsági módszerekkel és eljárásokkal azonos szintű védelmet
alkalmazni, amely garantálja a védelmet a jogosulatlan használat vagy feltárás ellen. A Bizalmas
Információk (harmadik felek erősebb jogaitól függően) a feltáró fél tulajdonában maradnak.
A fentiektől függetlenül, a „Bizalmas Információk” nem vonatkoznak olyan információkra, amelyekre
nézve a fogadó fél írásos dokumentumokkal tudja igazolni, hogy (i) már korábban ismertek voltak
számára, vagy munkavállalói később, a Bizalmas Információktól függetlenül fejlesztették ki; (ii) nem
a fogadó fél, vagy leányvállalatai vagy képviselői hibájából általánosan elérhetővé válik mindenki
számára; (iii) jogszerűen jutott hozzá harmadik személytől vagy szervezettől, akit nem köt titoktartási
kötelezettség; vagy (iv) bírósági ítélet vagy kormányzati szerv kéri azok továbbítását, amely esetben a
fogadó fél köteles haladéktalanul tájékoztatni a feltáró felet, hogy az megfelelő jogvédelmet
kérhessen.
Jelen Szerződés megszűnésekor, vagy a feltáró fél írásbeli kérelmére a fogadó fél köteles kérés szerint
visszaszolgáltatni vagy megszüntetni valamennyi ilyen Bizalmas Információt, és írásban igazolni
ennek megtörténtét.
7.3 Felelősség
A Megrendelő köteles megtéríteni a szerződés megszegésével a Szolgáltatónak, vagy
munkavállalóinak okozott teljes kárt, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén
kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható,
hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.
Felek a velük munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók,
(al)Szolgáltatóik, vagy bármely egyéb jogcímen a nevükben eljárók magatartásáért úgy felelnek,
mintha maguk jártak volna el.
Szolgáltató köteles a munkákat a szakmai szabályoknak, jogszabályoknak, és szokásoknak
megfelelően, hibátlanul elkészíteni, műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat
kell alkalmaznia.
Amennyiben Megrendelő Szolgáltatónak szakszerűtlen utasítást ad, erre vonatkozóan Szolgáltató
köteles megrendelőt tájékoztatni. Amennyiben Megrendelő továbbra is fenntartja utasítását, úgy
Szolgáltató jogosult azonnal hatállyal felmondani a szerződést, vagy Megrendelő kockázatára
elvégezni a munkát.
7.4 A Szerződés teljessége, szerződésmódosítás
A Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Szerződés bármely lényegesnek nem minősülő része vagy
rendelkezése érvénytelen lenne, úgy az a Szerződés többi részének érvényességét nem érinti. Ebben
az esetben az érvénytelenné vált részt vagy rendelkezést oly módon kell megváltoztatni, kiegészíteni
vagy értelmezni, hogy az érvénytelen résszel vagy rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági cél
megvalósuljon.
Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés a tárgyra vonatkozó teljes akaratukat tartalmazza,
aláírásával egy időben hatályát veszti minden korábbi megállapodás, valamint jelen Szerződés
tárgyában tett joghatályos nyilatkozat.
A Szerződés és melléklete eltérése esetén, amennyiben a Szerződés kifejezetten ettől eltérően nem
rendelkezik, a mellékletben foglaltak az irányadóak.
Felek megállapodnak, hogy szóbeli megállapodásuk csak abban az esetben alkalmazható szerződéses
viszonyukra, ha azt írásba foglalták és az arra jogosultak szerződésszerűen aláírták.
Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szerződést, ide nem értve az
Egyedi szerződésben meghatározott egyedi feltételeket és díjakat.
Felek fenntartják maguknak a jogot, hogy a Szerződés megkötésekor előre nem látható, a Szerződés
megkötését követően felmerülő és az értékesítést lényegesen befolyásoló körülmények, így különösen
a piaci körülmények változása esetén a Szerződés módosítását kezdeményezzék.
7.5 Jogviták rendezése
A jelen Szerződésből eredő esetleges vitás kérdések békés, tárgyalások útján történő rendezésének
megkísérlésére a Felek kötelezettséget vállalnak. A tárgyalások eredménytelenségének esetére a
pertárgy értékétől függően alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti illetékességű bíróságok
kizárólag illetékességének.
7.6 Alkalmazandó jog
A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb kapcsolódó jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, a hatályos irányadó jogszabályok ismeretében,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag, saját kezükkel írták alá.
____________
Brand Guide Kft.
Hatályos: 2020.04.15.-től